Los anuncios que encontrará en esta página provienen todos del programa Adsense de Google, con la garantía que ello supone. Puede curiosear en ellos sin ningún problema y riesgo.

Plaza Mayor Villarreal le ofrece la promoción gratuita de su negocio per medio de:

http://villarrealcomercial.pfont.eu

lunes, 13 de junio de 2011

Programa electoral del PSPV-PSOE 2011

Acabamos de estrenar legislatura, y con ella un cambio en las líneas políticas que regirán nuestra ciudad durante, al menos, los próximos cuatro años.

Si bien, para alcanzar la alcaldía se ha necesitado de una coalición cuatripartita, y por consiguiente las actuaciones que se lleven a cabo deberán estar consensuadas por los cuatro partidos; la alcandía y con ella la responsabilidad ante los ciudadanos recae, principalmente, sobre el Sr. Benlloch.


Es de esperar que su propuesta política sea la que más en cuenta se tenga a la hora de planificar los objetivos para este periodo. Por ello, y a fin de que no caiga en el olvido, seguidamente les recuerdo los puntos que aparecían en su folleto propagandístico para las pasadas elecciones. Quizá dentro de cuatro años alguien quiera repasar cuantos de ellos se quedaron en el tintero; por el bien de Villarreal, espero que muy pocos.

OCUPACIÓ
Joventut
• Convenis amb les universitats i beques al talent i a l’esforç.
• Ajuts municipals per a perfeccionar estudis d’idiomes als països de referència.
• Convenis amb les empreses per tal de facilitar la inserció laboral dels universitaris sense experiència.
• Oferta de formació per a l’ocupació, mitjançant la programació de cursos de reciclatge laboral en funció de les noves professions, en relació amb el Centre Municipal de formació i orientació sociolaboral.
• Oficina d’emancipació amb recolzament als emprenedors.
Começ i Agricultura
• Protegir terreny de cultiu en el PGOU, especialment en les partides de Pla Redó i Solades.
• Lloguer / préstec de terra a desocupats, amb recolzament a l’agricultura ecològica. Aprofitament dels terrenys de cultiu abandonats per a produir energia fotovoltaica
• Ajuts a l’experimentació en nous cultius en terrenys abandonats.
• Revitalitzar el centre de capacitació agrària en relació a la investigació i promoció de la dieta mediterrània. (Treballar per obtenir una agència europea en tecnologia agroalimentària, formació en dieta mediterrània...).
• Foment de l’alimentació sana i mesures per animar els productes “Km 0”, amb mesures per facilitar la seua implantació –parcial, si més no, en restaurants i col·legis.
• Col·laboració amb institucions i fundacions diverses –l’IVIFA entre altres- per promoure la formació agrària.
• Foment de la comercialització dels productes típics i artesans.
• Tornar el mercat ambulant al centre de manera racional.
• Rebaixa de càrregues fiscals a xicotet comerç en consolidació i/o de nova creació.
Turisme
• Observatori de turisme.
• Turisme relacionat amb esdeveniments esportius
• El Termet de l’ermita com a oportunitat econòmica amb respecte al medi i al patrimoni. Valoració de l’ús esportiu del riu Millars, salvant l’impacte medioambiental.
• Fer professional l’oficina de turisme.
• Creació d’una nova web dinàmica i actualitzada i promoció en altres portals d’Internet.
• Modernització de la imatge publica: fullets, etc
• Turisme agrari (visites a horts, sistemes de reg i altres)
• Ampliació de l’oferta del centre d’educació medioambiental en relació amb les visites a la nostra ciutat.
• Explotació de la ruta de l’aigua i establiment d’altres rutes locals i intercomarcals.
• Facilitar la creació d’una associació professional de turisme.
• Horts d’oci.
• Ajuts a l’adaptació de l’hostaleria a discapacitats, sèniors i esportistes.
Salut Esport
• Vila-real: Ciutat de l’esport, la qualitat de vida i la salut:
• Redefinició funcions del Centre de Tecnificació Esportiva.
• Programes de prevenció de riscos de la salut en persones amb diversitat funcional.
• Centre de salut en relació a la prevenció de malalties i accidents de la tercera edat.
• Centre d’investigació en salut de la tercera edat en relació amb l’Hospital La Plana
• Formació de monitors esportius per tal d’optimització de l’ús d’instal·lacions esportives.
• Potenciar Vila-real com a ciutat d’estudis relacionats amb l’àmbit esportiu.
Educació
• Creació del Centre Local de Formació i Orientació Sòcio-laboral.
• Concreció local del Pla Estatal d’acció sobre l’aprenentatge permanent.
• Crear relacions institucionals permanents amb les Universitats: UNED, JAUME I, Politècnica...
• Estudi prospectiu sobre noves professions i treballs.
• Col·laboració amb els centres de secundària per veure futurs cicles de FP, programes de qualificació professional inicial, etc. adaptats a les necessitats de desenvolupament de la ciutat.
• Promourem les escoles infantis 0-3 anys i la xarxa de serveis a la població infantil.
• Pla d’estímul al talent i a l’esforç com a inversió de futur (premis, beques, notorietat...).
• Substitució de les sancions pecuniàries per activitats socioeducatives i treballs en benefici de la comunitat per tal d’impulsar l’educació social de menors i joves infractors.
Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística
• Concepció de la Cultura com a indústria i element dinamitzador d’ocupació i d’atracció de persones a la nostra ciutat.
• Ordenació de la programació cultural en cicles i obertura a altres manifestacions culturals –música clàssica, òpera, cineclub, noves propostes en relació amb les TIC, per exemple.
• Promoció de Vila-real com a ciutat de referència en cursos especialitzats i de qualitat en relació amb el teatre de carrer.
• Cicle de música sacra al voltant de setmana santa: orgue, carilló, cant coral.
• Escoles municipals de teatre i de cine
• Reordenació museística: museu d’art religiós.
• Fer visible el patrimoni immoble, decoratiu i sumptuari.
• Establir rutes de visita als llocs i edificis amb interès.
Economia, Hisenda, Serveis Públics, Seguretat i Trànsit
• Elaboració d’un pla director d’excel·lència econòmica per a la indústria, el comerç i el turisme local, que permeta adaptar les activitats a les noves necessitats i apostar per la qualitat i la sostenibilitat.
• Microcrèdits a autònoms fins a 30.000€
• Parc empresarial
• Agilització i unificació de tràmits en la creació d’empreses.
• Programa de creació d’empreses en 24 h.
• Bossa de treball municipal coordinada
• Centre local d’innovació i recolzament als emprenedors en relació amb el projecte Vila-real, ciutat de la salut, la qualitat de vida i l’esport.
Urbanisme, Habitatge, Mobilitat
• Redefinició del PGOU amb criteris socials i humans front a un pla que afavoreix l’especulació.
• Recolzament públic als projectes urbanístics de desenvolupament industrial que en aquest moment estan paralitzats.
• Aportació de fons públics per a donar una solució definitiva a la urbanització del polígon industrial de la carretera d’Onda.
• Agència Municipal de Gestió Immobiliària i rehabilitació d’habitatge. Estímul al lloguer.
• Protegir terreny destinat al cultiu en el PGOU
• Exigirem a la Generalitat la immediata execució de la Ronda Sud-oest.
• Aparcament i remodelació estació RENFE i creació d’un intercanviador de transport públic.
• Exigència i planificació del Tram amb connexions amb la Plana Alta i vertebrant la Plana Baixa. (Connexió amb Castelló, Onda, Borriana i Nules).
• Creació d’un aparcament per a vehicles pesats, amb serveis complementaris. Una solució ràpida per a la Ciutat del transport.
• Protecció i recuperació paisatgística de llocs degradats
• Establirem bonificacions en el IBI, segons trams de renda del propietari, en els casos de rehabilitació d’habitatges que suposen millora en l’accessibilitat, l’eficiència hídrica i energètica.
Participació Ciutadana i Polítiques Socials
• Servei Municipal de Cangurs: mares fadrines, famílies monoparentals, oci...
• Observatori de la dependència.
Igualtat, Gent Gran
• Propostes de convivència intergeneracional.
• Oferta d’ocupació de l’oci per a gent gran incloses les noves tecnologies.
• Taller dels savis (dels avis) com a xarxa de persones grans que aporten la seua experiència i el seu assessorament a noves iniciatives emprenedores.
Medi Ambient i Tic
• Estímul a la utilització d’energies renovables tant en edificis públics com particulars.
• Plans d’eficiència energètica.
PROXIMITAT I PARTICIPACIÓ
Joventut
• Creació de canals de participació efectius en què els joves siguen protagonistes i no receptors. Consell de la Joventut.
• Voluntariat social, cultural i de temps lliure.
• Recolzament a l ’ oci responsable i a les associacions que dediquen la seua activitat en aquest aspecte.
• Estudi sobre l’oferta d’oci per a adolescents i oferta.
• Bancs de temps.
• En col·laboració amb polítiques socials: Activitats pera joves amb mesures judicials, expulsats de col·legis, formació per a persones amb risc d’exclusió social.
Comerç i Agricultura
• Junta de Seguretat Rural. Revitalització i establiment d’un protocol de funcionament.
• Atendre les jubilacions dels policies rurals substituint-los a la seua jubilació i preparació d’alguns guàrdies novells per aquesta escomesa.
• Promoure el coneixement del terme entre els policies locals novells.
• Oficina d’informació i gestió per als autònoms i la xicoteta empresa en el Centre Municipal d’Innovació.
• Plans específics per al comerç dels barris.
Turisme
• Creació del Consell Local de Turisme.
• Formació de voluntariat entre joves becaris , pensionistes i jubilats, com a col·laboradors de turisme.
Salut, Esport
• Consell Municipal d’Esports.
• Foment esport escolar.
• Pla d’ampliació d’infraestructures esportives de barri. Adquisició de sòl.
• Ampliació de les pistes d’skate dotantles d’instal·lacions complementàries que propicien el seu ús particular i en competicions i trobades.
• Potenciarem la creació de places suficients de residències, centres de
dia, llars tutelades, unitats de respir familiar i centres per a persones amb necessitats específiques.
Educació
• Revitalització del Consell Municipal d’Educació.
• PLA LOCAL DE MILLORA DE RESULTATS ESCOLARS
• 1. Col·laboració amb el professorat en la millora de la qualitat de l’ensenyament en relació al fracàs escolar.
• 2. Avaluació de resultats d’acord amb les directrius dels programes PIRLS i PISA per tal que els professionals de l’ensenyament detecten deficiències i troben orientació en la seua tasca i en la millora dels resultats.
• 3. Redefinició del Congrés Local d’Educació en col·laboració amb el professorat i el CEFIRE perquè resulte un àmbit adequat per l’intercanvi d’experiències i la posada en valor de pràctiques d’excel·lència.
• Foment, difusió i ampliació de les escoles de pares i mares.
• Servei d’infermeria escolar.
• Foment de la participació dels estudiants en la vida dels seus centres.
• UNIVERSITAT POPULAR
• 1. Redefinició de la Universitat Popular i ubicació de la seu en cases de barri i altres dependències municipals.
• 2. Transparència en la decisió de cursos i l’assignació de l’alumnat en la Universitat Popular.
• 3. Unificació de tota la oferta formativa que es promou des de les diferents regidories.
• Programa de voluntariat per al professorat jubilat.
• Rutes escolars. Anem sols a l’escola.
• Facilitar l’accés gratuït als llibres de text mitjançant xec-llibre o préstec segons les necessitats familiars.
Cultura, Patrimoni i Normalització Lingüística
• Creació de l’Institut Local de Cultura.
• Consells sectorials: música, arts escèniques, arts plàstiques, etnologia.
• Realització del catàleg d’artistes i artesans locals.
• Seguir amb les escoles locals de cultura.
• Voluntariat cultural –jubilats, joves, etc.-
• Programes escolars i familiars de visita a museus i de vivències artístiques. (Cap de setmana en família o alguna cosa semblant)
• Polítiques de convivència intercultural.
• Defensa del valencià com a llengua pròpia dels vila-realencs i foment de la normalització lingüística fent complir el reglament municipal, augmentant en seu ús en els actes públics i recolzar el seu ús en el món de les relacions empresarials, comercials i econòmiques en general, sense que això supose discriminació de cap persona.
• Garantirem una finançament suficient a les escoles d’educands i bandes de música.
• Casa de la Cultura, seu de les associacions culturals i de l’Institut Municipal de Cultura.
Economia, Hisenda, Serveis Públics, Seguretat i Trànsit
• Pressupostos participatius que permeten als actors diversos de la societat civil proposar i decidir sobre el destí dels recursos així com el seu seguiment i rendició de comptes.
• Creació de comissions mixtes de polítics, funcionaris i societat civil per tal de supervisar els processos de selecció, la contractació d’obres, serveis i concessions administratives i el seguiment d’inversions i altres despeses.
• Igualtat d’oportunitats en la contractació municipal.
• Garantir la igualtat efectiva de l’accés a la funció pública municipal.
• Millora de la qualitat del servei públic i resposta immediata a les necessitats de la ciutadania
• Bonificacions fiscals de competència municipal per a les famílies nombroses i amb menys recursos.
Urbanisme, Habitatge, Mobilitat
• Comissió Especial de contractació d’obres (En relació amb el apuntat en l’apartat d’economia i hisenda).
• Autobusos ecològic s i gratuïts per al transport intern de la ciutat i la connecten amb l’Hospital de la Plana i el Termet.
Participació Ciutadana i Polítiques Socials
• Oficines d’atenció ciutadana a les Juntes municipalsde districte.
• Pla anual d’activitat del Consell de Participació Ciutadana (En relació amb el que hem dit dels pressupostos participatius)
• Síndic local de greuges.
• Fira d’associacions
• Centre municipal de convivència i voluntariat. (Hotel d’associacions i programa de voluntariat).
• Centre municipal de la família, com a recolzament a la millora de les relacions familiars.
• Impulsarem el procediment administratiu únic que permeta a la ciutadania relacionar-se amb l’administració a través d’una finestra única.
Igualtat, Gent Gran
• Pla Municipal d’Igualtat.
• Observatori de la Llei de violència de gènere.
• Observatori municipal de la dependència.
• Promoció de l’esport també entre la gent gran.
• Bancs de temps. Programes d’intercanvi d’activitats.
• Seguiment de persones majors que viuen soles i programes de menjar a domicili.
• Programa “Viu les festes en companyia”
• Targeta daurada: gratuïtat de tots els serveis i activitats municipals.
• Pla de revitalització i potenciació de l’associacionisme entre jubilats i pensionistes.
Medi Ambient i Tic
• Instal·lació de xarxa wifi.
• Impulsarem el procediment administratiu únic que permeta a la ciutadania relacionar-se amb l’administració a través d’una finestra única amb els mitjans tecnològics necessaris.
• Augment dels serveis municipals prestats a través d’Internet.
AUSTERITAT
Comerç i Agricultura
Rebaixa fiscal a les terrasses en hostaleria
Salut, Esport
• Obrir les instal·lacions municipals no esportives per a la pràctica esportiva
• Conveni amb entitats privades per la utilització d’instal·lacions esportives ja fetes.
Educació
• Optimització de l’ús de les instal·lacions escolars enCultura, Patrimoni i Normalització Lingüística
• Reunificació de les regidories de cultura, museus, patrimoni, arxius i biblioteca.
• Gestió participativa del pressupost de cultura.
• Opt imi tzació de les despeses i revisió del sistema de contractació i millora en l’obtenció de subvencions. Circuit teatre, etc.
• Optimització en l’ús dels espais municipals relacionats amb cultura.
• Conveni amb els centres educatius per a determinats actes culturals.
• Estudi de viabilitat de la biblioteca Pius XII i optimització de les instal·lacions.
• Convenis amb entitats privades, associacions i empreses per tal d’ampliar les instal·lacions culturals locals.
Economia, Hisenda, Serveis Públics, Seguretat i Trànsit
• Realitzar una auditoria dels comptes públics que incloga els compromisos adquirits i les possibles indemnitzacions per la gestió del darrer equip de govern.
• Pagament als proveïdors complint la llei.
• Pagament immediat de les expropiacions de la ronda Sud-oest.
• Reclamació del pagament per part de la Generalitat Valenciana de la expropiació de la Ronda Sud-oest.
• Exigència a la Generalitat del pagament del fons Municipal.
• Rebaixes en l’IAE i l’IBI i en les taxes municipals a les empreses i de manera especial a les de nova creació.
• Revisió cadastral per tal d’ajustar els valors cadastrals a la realitat econòmica actual.
• Pagament immediat dels deutes de l’ajuntament amb els proveïdors de l’any 2010 i anteriors.
• Aprovació del pla econòmic financer.
• Control de les empreses que tenen concessió de serveis de l’Ajuntament de Vila-real i optimització dels recursos municipals materials i humans.
• Negociar amb les empreses concessionàries la rebaixa efectiva dels costs per als ciutadans dels serveis públics.
• Reducció d’alts càrrecs i del personal de confiança.
• Publicació en la web municipal de les retribucions i compensacions dels càrrecs públics i del personal de confiança.
Igualtat, Gent Gran
• Pla Municipal d’Igualtat.
• Observatori de la Llei de violència de gènere.
• Observatori municipal de la dependència.
• Promoció de l’esport també entre la gent gran.
• Bancs de temps. Programes d’intercanvi d’activitats.
• Seguiment de persones majors que viuen soles i programes de menjar a domicili.
• Programa “Viu les festes en companyia”
• Targeta daurada: gratuïtat de tots els serveis i activitats municipals.
• Pla de revitalització i potenciació de l’associacionisme entre jubilats i pensionistes.
Medi Ambient i Tic
• Pla d’enllumenat públic amb tecnologia led.
• Reducció de la contaminació mitjançant la renovació en els edificis públics de les calderes de calefacció i de l’ús d’energies netes i renovables, i posarem a disposició les teulades dels edificis públics per a l’obtenció d’energia fotovoltaica.
• Propiciarem l’estalvi hídric, primant en els parcs i jardins vegetació autòctona que requerisca menys aigua i instaurant xarxes separatives de reg amb aigua depurada.
• Adequació en alguns trams urbans de la velocitat a 30 km/h per tal de fer prioritari l’ús de bicicletes. Ciclocarrers.
ALTRES
Comerç, Agricultura
• Control dels robatoris en el camp mitjançant l’establiment de guies. Model d’ordenança de transport de productes collits.
• Potenciació de la vigilància.
Salut, Esport
• Obertura d’instal·lacions esportives en horari nocturn (Oci alternatiu).
• Piscina d’estiu
• Termet com a espai esportiu.
Educació
• Programa de materials didàctics per difondre i habituar a la cultura –museus, exposicions, patrimoni, etc.
Cultura, Patrimoni i normatlizació lingüística
• Serietat als Certàmens convocats per l’ajuntament i prestigi de les obres premiades.
• Revisió i racionalització d’horaris de museus, exposicions, etc.
• Estudi de personal per tal de mantenir oberts els museus i de donar major servei. Figura de becaris i/o voluntariat.
• Revisió i documentació del patrimoni immoble.
• Catalogació i protecció d’alguns aspectes del patrimoni immaterial.
• Soterrar els contenidors en casc antic i en espais singulars.
Economia, Hisenda, Serveis Públics, Seguretat i Trànsit
• Reunions periòdiques de la Junta de Seguretat per tal de coordinar els diferents cossos de seguretat que actuen a la ciutat.
• Atenció en valencià a tot ciutadà que ho desitge i formació del personal municipal per poder fer possible aquesta millora, augmentant les eines informàtiques i documentals adequades.
• Nova seu de la Policia Nacional. centres de Primària i de Secundària.

Tras esto solo me queda dar la enhorabuena a nuestro nuevo alcalde y animar a todos a colaborar con él para conseguir elevar el nivel económico y de bienestar de nuestra ciudad a los niveles que todos los ciudadanos se merecen.

2 comentarios:

Jacinto Heredia dijo...

Para que la propuesta sea completa, habría que revisar también el programa del resto de los partidos. En general, en todos encontraríamos aspiraciones tan nobles como estas (recordemos que eso es lo que son los programas, y no contratos cerrados). Y, en todo caso, lo que se espera de los concejales, y de cualquier gobernante, NO es que hagan lo que ellos quieran (según sus programas o partidos), sino lo que es NECESARIO y POSIBLE, aunque eso obligue a dejar aparcadas algunas de aquellas aspiraciones.

carlos qajaq dijo...

quina pena que el tema de la bici, estiga tan oblidat en un punt

Página en construcción sobre la Basílica de San Pascual

Página en construcción sobre la Semana Santa en Villarreal

Entradas populares

Intercambio de enlaces. "Interenlázate"